เอเซีย-แปซิฟิค
รางวัลท่องเที่ยว

6–10 พฤษภาคม 2021

ระยะเวลาทำคุณสมบัติ:
1 กันยา 2020-31 มกรา 2021

สิทธิประโยชน์ในการเป็นนักธุรกิจที่เจอเนสส์คืออิสระที่จะ

INDULGE

ดื่มด่ำ

ดื่มด่ำกับโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากตารางการทำงาน 9-ถึง-5 โมงเย็น

ค้นพบ

ค้นพบความทรงจำใหม่ ๆ กับคนที่คุณรักและทีมงานของคุณ

สำรวจ

สำรวจโลกที่กว้างไกลกว่าสนามหลังบ้านคุณ

ทุก ๆ ปีเราให้รางวัลนักธุรกิจเจอเนสส์ให้มีโอกาสได้ทำสิ่งเหล่านั้น

Jeunesse Travel

ในปี 2022 นี้เจอเนสส์ขอเชิญนักธุรกิจในเอเซีย-แปซิฟิค & แอฟริกาที่มีผลการทำงานยอดเยี่ยมเข้าร่วมทริปกับเราในวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2022 ที่ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อดื่มด่ำ ค้นพบ สำรวจ #JeunesseTravel

ประสบการณ์ท่องเที่ยวดูไบของคุณจะผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และความมหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ รายล้อมด้วยทิวทัศน์ทะเลทรายแสนสวยงาม คุณจะได้พำนักอยู่ในโรงแรมที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลกที่ JW Marriott Marquis Dubai, ดินเนอร์สุดหรูและประสบการณ์การช็อปปิ้งที่รอคุณอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและสุดมหัศจรรย์ หวังว่าจะได้พบคุณที่ดูไบ!

ดูรายละเอียดการทำคุณสมบัติสำหรับรางวัลท่องเที่ยวได้ที่นี่:

หากคุณยังมีคำถาม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่ 321-275-7171 หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าประเทศไทย

ก า ร ท าํา ค ณุ ส ม บ ตั ิ & ย นื ย นั R S V P

 

ฉนั จะรู้ได้ยงัไงว่าฉนั พชิ ติ เป้าหมายรางวลั ท่องเทีย่ วดไูบหรอื เปล่า?

โปรดดนู โยบายรางวลั ท่องเท ีย่ วซ ึ่งอยู่ใน JcloudTM/Asia Pacific/Thai เพ ื่อดู วธิกีารพชิ ติเป้าหมายภายในเวลาประมาณ10วนัหลงัจากระยะเวลาโปรโมชนั สิ้นสดุ ลงหากคณุ เปน็ พชิ ติ เป้าหมายคณุ จะเหน็ ปุ่มRSVPปรากฏขึ้นถดั จาก trip ในรายงาน (Reports)/รายงานผ ู ้ จาํา หน ่ายอ สิ ระ (Distributor Reports)/ [Trip Name]

เมื่อฉนั ได้รบั แจ้งว่าฉนั พชิ ติ เป้าหมายรางวลั ท่องเทีย่ วฉนั จะยนื ยนั ร่วมเดนิ ทาง(RSVP)และลงทะเบยี นอย่างไร?
สาํา หรบั ตวั แทนจาํา หน่ายเอเซยี -แปซฟิ คิ &แอฟรกิ าโปรดคลกิ ปุ่มRSVP
ท ี ่ปรากฏข ึ ้ นถดั จาก trip ในรายงาน (Reports)/รายงานผ ู ้ จาํา หน ่ายอ สิ ระ (Distributor Reports)/ [Trip Name] และปฏ บิ ตั ติ ามคาํา แนะนาํา ในคาํา เช ญิ ทางอ เี มล ของคณุ เพ ื่อลงทะเบยี นผ่านแบบฟอร ์ม RSVP ออนไลน ์ หากท่านยงั ไม่ได ้รบั จดหมายเช ญิ ทางอ เี มล ์ โปรดต ดิ ต ่อฝ ่ายบร กิ ารล กู ค ้ าของท ่าน Incentives@JeunesseHQ.com.

โปรดให้ข้อมลู กบั เราให้มากเท่าทีส่ ดุ เท่าที่จะทาําได้ทั้งชื่อนามสกลุ ทีส่ ะกด อย่างถกู ต้องตามหนงั สอื เดนิ ทางเทีย่ วบนิ ข้อมลู เหล่านี้จะช่วยให้เราจดั เตรยี มการท่องเทีย่ วให้ท่านและคูร่ หสั ของท่านได้อย่างครบถ้วน

กาํา หนดปดิ รบั ยนื ยนั RSVPร่วมเดนิ ทางเมื่อไร?

15 มีนาคม 2022

จะเกดิ อะไรขึ้นหากฉนั ไมส่ ามารถร่วมเดนิ ทางได้?
แม้เราหวงั ว่าท่านจะมาร่วมทรปิ กบั เราได้แต่หากท่านไมส่ ามารถร่วมเดนิ ทางได้ เท่ากบั ท่านสละสทิ ธิ์ รางวลั ท่องเทีย่ วไมส่ ามารถโอนสทิ ธแิ ละไม่มกี ารชดเชย เปน็ เงนิ สดใดๆทั้งสิ้น
จะเกดิ อะไรขึ้นหากฉนั ยนื ยนั ว่าจะไปและจากนั้นยกเลกิ ?
เจอเนสส์ต้องได้รบั แจ้งการยกเลกิ จากท่านสาํา หรบั รางวลั ท่องเทีย่ วประจาํา
ภมู ภิ าคเอเซยี -แปซฟิ คิ &แอฟรกิ า:ดไูบก่อนวนั ที่15เมษายน2022ผู้พชิ ติ รางวลั ท่องเทีย่ วทีแ่ จ้งยกเลกิ หลงั วนั ดงั กล่าวจะถกู เรยี กเกบ็ เงนิ $1,400USD ต่อคนโดยหกั ผ่านWallet หากเงนิ ในWalletมไี มเ่พยี งพอสาํา หรบั การหกั ใน
ครั ้งเดยี วบรษิ ทั จะหกั เงนิ ที่มอี ยู่จนกว่าจะหกั เงนิ ได ้ครบเตม็ จาํา นวน หากท่าน ยนื ยนั เข ้าร่วมทรปิ แล ้วไม่ปรากฎตวั เราจะใช ้นโยบายในการหกั เงนิ นี ้เช่น
เ ด ยี ว ก นั
จะเกดิ อะไรขึ้นถ้าฉนั ไมย่ นื ยนั ว่าจะมาร่วมทรปิ แต่ฉนั ไปปรากฎตวั ที่โรงแรม เลย?
เราอยากให ้คณุ ได ้รบั การบรกิ ารอย่างทีค่ ณุ สมควรได ้รบั ! การที่จะทาํา เช่น นั้นได้เราต้องรู้ล่วงหน้าก่อนว่าคณุ จะมาร่วมทรปิ เพื่อจดั การเรื่องห้องพกั ให ้คณุ ได ้อย่างเหมาะสม เราไมส่ ามารถรบั ประกนั ได ้ว่าคณุ จะมหี ้องพกั หรอื สามารถเข้าร่วมทรปิได้สาําหรบัผู้ที่มาโดยไม่ได้ยนืยนั RSVPภายในเวลาที่ กาํา หนดไว ้ข ้างต ้น
จะเปน็ ยงัไงถ้าฉนั ต้องการพาผู้ตดิ ตามมาด้วยแต่ฉนั พชิ ติ รางวลั ท่องเทีย่ ว ไ ด ้ ท ี เ่ ด ยี ว ?
แม ้ว่าเราจะสนบั สนนุ ให ้สมาชกิ ครอบครวั เจอเนสส ์ทกุ ท่านตั ้งเป ้าหมายเพื่อ
ม า ร ่ ว ม ท ่ อ ง เ ท ี ย่ ว ใ น ร า ง ว ลั ท ่ อ ง เ ท ี ย่ ว ก บั เ ร า แ ต เ่ ร า จ ะ อ น ญุ า ต ใ ห ้ เ ฉ พ า ะ ผ ู ้ ท ี ่ พ ชิ ติ รางวลั ท่องเทีย่ วได ้ตามเงื่อนไขโปรโมชนั เท่านั ้น
หากมที ีเ่หลอื

ท่านสามารถพาผู้ตดิ ตามมาด้วยได้ตามแนวทางที่วางไว้ในนโยบายทีก่ าํา หนด ไว้อย่างเคร่งครดั เท่านั้นโดยสามารถดนู โยบายได้ที่Jcloud/AsiaPacific& Africa/Thai หากท่านต้องการพาผู้ตดิ ตามมาด้วยภายใต้นโยบายทีก่ าํา หนด ไว้โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนหมดเขตตามทีแ่ จ้งไว้ที่นี่และตามเงื่อนไขที่ กาํา หนดไว ้ ในนโยบาย

ส ิ ้ น ส ดุ ก าํา ห น ด เ ว ล า เ ม ื ่ อ ไ ร ?

ย นื ยนั RSVP: 15 มีนาคม 2022

แจ้งเพิ่มผู้ตดิ ตาม:15 มีนาคม 2022

แจ้งยกเลกิ :15 เมษายน 2022

การเดนิ ทาง&รายละเอยี ดเทีย่ วบนิ

ฉ นั ต ้ อ ง ม วี ซี ่ า ห ร อื พ า ส ป อ ร ์ ต ห ร อื ไ ม ?่
ถอื เปน็ ความรบั ผดิ ชอบของท่านและขอแนะนาํา ให ้คณุ ตรวจสอบกบั สถานฑตู ใน ประเทศของท ่านหร อื สถานฑ ตู ของประเทศจดุ หมายปลายทางว ่าจาํา เป น็ ต ้ องม วี ซี ่า ในการเด นิ ทางเข ้ าประเทศหร อื ไม แ่ ละม คี ่าใช ้ จ ่ายในการดาํา เน นิ การอย ่างไร

ท่านสามารถขอจดหมายรบั รอง,กาํา หนดการเดนิ ทางและจดหมายยนื ยนั การจอง ห้องพกัโรงแรมได้จากบรษิ ทั เพื่อประกอบการยื่นขอวซี ่าโดยส่งอเีมล์แจ้งมา ท ี ่Incentives@JeunesseHQ.com.

จะเกดิ อะไรขึ้นหากฉนั ไม่มเีอกสารเดนิ ทางทีถ่ กู ต้อง(อย่างเช่นวซี ่า)หรอื ไม่มี หนงั สอื เดนิ ทางและฉนั ถกู ปฏเิสธการขึ้นเครื่องบนิ ?
ถอื เปน็ ความรบั ผดิ ชอบของท่านแตเ่พยี งผู้เดยี วในการมเีอกสารเดนิ ทางทีค่ รบ ถ้วนและถกู ต้อง หากท่านไม่มเีอกสารการเดนิ ทางทีถ่ กู ต้องและถกู ปฏเิสธใน การขึ้นเครื่องบนิ และไมส่ ามารถมาเข้าร่วมทรปิ ได้รางวลั ท่องเทีย่ วรวมถงึ คปู องตั๋วเครื่องบนิ จะถกู รบิ และโดนเรยี กเกบ็ ค่ายกเลกิ ด้วยเช่นเดยี วกนั
จะจองตั๋วเครื่องบนิ อย่างไร?
เมื่อท่านแจ้งยนื ยนั RSVPร่วมเดนิ ทางผ่านทางฝ่ายบรกิ ารลกู ค้าเรยี บร้อย แล้ว ท่านเปน็ ผู้รบั ผดิ ชอบในการจองตั๋วเครื่องบนิ ของตวั ท่านเอง เราขอ แนะนาําให้ท่านจองตั๋วให้เรว็ ทีส่ ดุ เพื่อให้ได้ราคาดที ีส่ ดุ เพื่อมเีงนิ เหลอื
ส าํา ห ร บั จ บั จ ่ า ย ซ ื ้ อ ข อ ง ท ี ร่ ะ ล กึ !
ฉนั จะได้รบั เงนิ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ตามรางวลั ที่ฉนั ได้รบั เมื่อไรและอย่างไร?
เมื่อคณุ จดั การจองตั๋วเครื่องบนิ เรยี บร้อยแล้ว โปรดอพั โหลดใบเสรจ็ โดย
ลอ็ กอนิ เข้าJofficeและคลกิ “MembersOnly”(เฉพาะสมาชกิ )จากนั้นคลกิ Uploadsบรษิ ทั ใช้เวลาไม่น้อยกว่า30วนั หลงั จากการเดนิ ทางสิ้นสดุ ลงเพื่อ จ่ายคนื ค่าตั๋วเครื่องบนิ ให ้ท่าน และจะจ่ายให ้เฉพาะนกั ธรุ กจิ ทีร่ ่วมเดนิ ทาง และพชิ ติรางวลัได้เท่านั้น
ฉนั จะได้รบั เงนิ ค่าตั๋วเครื่องบนิ คนื เท่าไหร?่

เราจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบนิ ตามรางวลั คปู องตั๋วเครื่องบนิ ที่ท่านพชิ ติ ได ้ตาม เงื่อนไขโปรโมชั่น การจ่ายเงนิ ค่าตั๋วเครื่องบนิ คนื อาจใช ้เวลาถงึ 30วนั หลงั จากการเด นิ ทางส ิ ้ นสดุ ลง โดยท ่านต ้ องอพั โหลดใบเสร จ็ ไปท ี ่ “Uploads” ใน JofficeTMของท่านให้เรยี บร้อย

เราตระหนกั ดวี ่าบางท่านอาจต้องการซื้อตั๋วในชั้นbusinessclassท่าน สามารถซื้อได้ตามความประสงค์ของท่านเองโดยท่านเปน็ ผู้รบั ผดิ ชอบใน ส่วนต่างของราคาตั ๋วนั ้น

มบีรกิารรถรบัส่งสนามบนิไหม?
บรษิ ทั จะจดั เตรยี มรถรบั ส่งให้กบั ผู้พชิ ติ รางวลั ท่องเทีย่ วระหว่างสนามบนิ ไปยงั โ ร ง แ ร ม เ ฉ พ า ะ ว นั เ ด นิ ท า ง ม า ถ งึ แ ล ะ ว นั เ ด นิ ท า ง ก ล บั ต า ม ท ี ก่ าํา ห น ด ไ ว ้ เ ท ่ า น ั ้ น ห า ก ท่านไม่ให ้ข ้อมลู เทีย่ วบนิ ของท่านเราไมส่ ามารถรบั ประกนั ได ้ว่าจะมบี รกิ ารรถ รบั ส่งสนามบนิ หากท่านประสงค์จะมาก่อนหรอื อยูต่ ่อจะไม่มบี รกิ ารรถรบั ส่ง นอกเหนอื จากวนั ทีร่ ะบุ
จะเกดิ อะไรขึ้นหากเจอเนสส์ยกเลกิ หรอื เลื่อนทรปิ ?
แ ม ้ เ ร า ไ ม เ ่ ค ย ค า ด ห ว ง ั ว ่ า จ ะ ย ก เ ล ก ิ ห ร อ ื เ ล ื ่ อ น ก า ร เ ด น ิ ท า ง ข อ ง เ ร า แ ต ส ่ ถ า น ก า ร ณ ์ ที่ไมค่ าดฝนั อาจเกดิ ขึ้นได้เราขอแนะนาํา ให้คณุ ซื้อประกนั การเดนิ ทางเพื่อ ครอบคลมุ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิ ขึ้นจากการเดนิ ทางอาทเิช่นเทีย่ วบนิ เจอเนส์ จะไม ่ชดเชยค ่าใช ้ จ ่ายใด ๆ ท ี ต่ วั แทนจาํา หน ่ายต ้ องจ ่ายไปให ้ ตวั เองหร อื ผ ู ้ ตดิ ตามของพวกเขาหากทรปิ ถกู ยกเลกิ หรอื เลื่อนออกไป

โรงแรมทีพ่ ก

ฉนั จะพกั ที่โรงแรมใด?
คณุ จะได ้พกั ในโรงแรมทีส่ งู เปน็ อนั ดบั สองของโลกที่JWMarriottMarquisDubai! โปรดตรวจสอบข ้อมลู ที่JeunesseTravel.comเพือ่ ดขู ้อมลู ลา่ สดุ และตรวจสอบอี เมล์เจอเนสส์ของทา่ นเพือ่ ดขู ้อมลู เกีย่ วกบั การจดั การโรงแรมเมือ่ ใกล้ถงึวนั เดนิ ทาง
จะมไี กด์ที่พดู ภาษาไทยได้ไหม?
เ ร า จ ะ จ ดั เ ต ร ยี ม ไ ก ด ์ ท ้ อ ง ถ ิ น่ ต า ม จ าํา น ว น น กั ธ รุ ก จิ ใ น แ ต ล่ ะ ป ร ะ เ ท ศ ท ี เ่ ข ้ า ร ว่ ม แ ล ะ ต า ม จาํานวนไกด์ทีม่ ีนอกจากนี้เรายงัมเีจ้าหน้าทีเ่จอเนสส์จาํานวนมากสาําหรบัคอย ตอบข ้อซกั ถามของทา่ น
ม อี า ห า ร ร ว ม ท กุ ม ื ้ อ ห ร อื ไ ม ?่?
ม บี ร กิ า ร อ า ห า ร เ ช ้ า ใ ห ้ ใ น โ ร ง แ ร ม ท กุ ว นั ด งั น ั ้ น ค ณุ ไ ม ค่ ว ร พ ล า ด ม ื ้ อ ส าํา ค ญั ท ี ส่ ดุ ข อ ง วนั ! จะมอี ยา่ งน้อยหนึง่ มื้อกลางวนั และหนึง่ มื้อเยน็ ทีท่ า่ นต้องเดนิ สาํา รวจเมอื ง และหาร้านอาหารทีค่ ณุ ชอบเพือ่ รบั ประทานเองเราขอแนะนาําให้คณุ พกเงนิ ตดิ ตวัไป ต วั บ ้ า ง เ พ ื อ่ จ า่ ย ค า่ อ า ห า ร

ก าํา ห น ด ก า ร เ ด นิ ท า ง

เมื่อไหร่ฉนั จะรู้ว่ามกี จิ กรรมท่องเทีย่ วอะไรบ้าง?
เมื่อเราวางแผนการท่องเทีย่ วของคณุ เสรจ็ สิ้นแล้ว โปรดเข้าไปดขู ้อมลู ใน เวบ็ ไซต ์เพ ื่อดกู าํา หนดการเดนิ ทางฉบบั เตม็ เม ื่อคณุ เดนิ ทางมาถงึ โรงแรมแล ้วคณุ จะได้รบั swagของทีร่ะลกึที่โต๊ะอาํานวยการซึ่งจะมเีจ้าหน้าทีเ่จอเนสส์ คอยอาํา นวยความสะดวกให้คณุฉ
ฉนั จะถามใครได ้บ ้างหากมคี าํา ถามตอนเดนิ ทางไปถงึ ?
จะมเีจ้าหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายประจาํา การอยู่ที่โต ๊ะอาํา นวยการเพื่อคอยตอบ คาํา ถามของคณุ
ฉนั ควรจดั อะไรใสก่ ระเป๋ามขี ้อกาํา หนดเรื่องการแต่งกายไหม?

เ ร า ข อ แ น ะ น า ํา ใ ห ้ ค ณุ ส ว ม เ ส ื ้ อ ผ ้ า ล า ํา ล อ ง ต ล อ ด ท ร ป ิ เ พ ร า ะ เ ร า จ ะ ต ้ อ ง เ ด น ิ เ ย อ ะ ม า ก ; เตรยี มชดุ คอ็ กเทลสาํา หรบั งานเลี้ยงต้อนรบั และงานเลี้ยงอาํา ลา ข้อมลู เพิ่มเตมิ จะแจ้งให้ทราบเมื่อใกล้ถงึเวลาเดนิ ทางโปรดตดิ ตามJeunesseTravelใน Joffice เพ ื ่อดรู ายละเอ ยี ดเฉพาะ

สิ่งทีค่ ณุ ควรจดั ใสก่ ระเป๋าเดนิ ทาง:

• เสื้อผ้าเนื้อบางทีเ่หมาะสมกบั สภาพอากาศอณุ หภมู สิ งูเฉลีย่ 38องศา เ ซ ล เ ซ ยี ส อ ณุ ห ภ มู ติ ่ าํา เ ฉ ล ี ย่ 2 6 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซ ยี ส

• รองเท ้ าสวมสบาย
• ขวดน้าํา
• ครมี กนั แดด,หมวกและแว่นกนั แดด

จะเกดิ อะไรขึ้นหากเจอเนสส์ยกเลกิ หรอื เลื่อนทรปิ ?
แม ้ เราไม เ่ คยคาดหวงั ว ่าจะยกเล กิ หร อื เล ื ่อนการเด นิ ทางของเรา แต ส่ ถานการณ ์ ที่ไมค่ าดฝนั อาจเกดิ ขึ้นได้เราขอแนะนาําให้คณุ ซื้อประกนั การเดนิ ทางเพื่อ ครอบคลมุ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิ ขึ้นจากการเดนิ ทางอาทเิช่นเทีย่ วบนิ เจอเนส์ จ ะ ไ ม ่ ช ด เ ช ย ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ ด ๆ ท ี ต่ วั แ ท น จ าํา ห น ่ า ย ต ้ อ ง จ ่ า ย ไ ป ใ ห ้ ต วั เ อ ง ห ร อื ผ ู ้ ตดิตามของพวกเขาหากทรปิถกูยกเลกิหรอืเลื่อนออกไป
In 2019, nearly 25,000 Distributors qualified for an incentive trip. This is about 8% of all Distributors who earned at least one Travel Point.

Pin It on Pinterest

Share This